Κύριο
Δημήτριο Βαρνάβα
Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.)
Οδός Λαμίας, αριθ. 2
Αθήνα
Αγαπητέ κύριε Βαρνάβα,
1. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση έλαβα γνώση της Εγκυκλίου (ΠΟΛ: 1234/27-10-2014) της Γενικής Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο την 04-11-2014, σχετικά με την φορολογική μεταχείριση της πάγιας μηνιαίας αποζημίωσης για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιο-θήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια, κατόπιν των υπ’ αριθ. 29/2014 και 2306/2014 ομοφώνων Αποφάσεων της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Από την εν λόγω Εγκύκλιο συνάγονται τα εξής: